Informujemy , że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: RODO) :

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Dom Polski Jolanta Zorena z siedzibą w Olsztynie , ul. Warmińska 27 , NIP 8451624899

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zaprezentowania oferty nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO;

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby zainteresowane nabyciem, zbyciem, najmem czy też wynajmem nieruchomości oraz inne podmioty uczestniczące w transakcjach dotyczących nieruchomości. W tym celu Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty będące pracownikami i współpracownikami Dom Polski Jolanta Zorena w zakresie niezbędnym do zaprezentowania oferty nieruchomości. Nie planujemy przekazywania Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, a jeśli pojawi się taka konieczność, to wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy dotyczącej pośrednictwa w zakresie nieruchomości;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. drogą telefoniczną lub na adres email: jolanta.zorena@dom-polski.com.pl ;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie w zakresie nieruchomości oraz w celu zawarcia umowy pośrednictwa z firmą Dom Polski Jolanta Zorena i/lub potencjalnej transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami, a także w celach marketingowych.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celu przygotowania odpowiednich ofert.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych: